“Lika i Helsingborg”

I Helsingborg ska alla ha lika möjlighet att leva ett bra liv och det ska vara en öppen och inkluderande stad. För att nå dit krävs en rad olika insatser, bland annat mot diskriminering.

Just nu håller Helsingborgs stad på att ta fram en plan med en rad olika åtgärder som ska bidra till att alla invånare får så lika förutsättningar till ett bra liv som möjligt.

Projektet heter Plan för lika möjligheter och förslagen på insatser tas fram i dialog med olika grupper och invånare i staden.
Genom att inhämta erfarenheter, åsikter och kunskap från olika aktörer hoppas staden skapa en sig en bättre förståelse för de problem som finns och därmed hitta rätt sorts lösningar.

Plan för lika möjligheter utgår ifrån de olika så kallade diskrimineringsgrunderna, kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning & könsidentitet samt socioekonomi.

Plan för lika möjligheter är en förlängning av Livskvalitetsprogrammet som kommunfullmäktige tog beslut om i början av året.

Två helsingborgare skrattar. Mångfald, jämställdhet,