Framtagandeprocessen

Framtagandet av “Plan för lika möjligheter” bestod av tre huvudspår:

1. Extern kommunikation och dialog

För att involvera och skapa engagemang hos olika aktörer i Helsingborg arrangerade vi “Öppna möten” för alla som var intresserade av att dela med sig av sina åsikter kring lika möjligheter i Helsingborg. Det fanns också möjlighet att skicka in sina åsikter via den här hemsidan.

2. Referensgrupp

Under våren bildades en referensgrupp som följde, granskade och kvalitetssäkrade projektgruppens arbete och hjälpte till att prioritera åtgärder i planen. Referensgruppen bestod av två representanter från de kommunala råden och andra föreningar som bedriver rättighetsarbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och socioekonomi. Läs mer under fliken “Referensgrupp”

3. Intern dialog och förankring

 Vi genomförde också en intern kommunikationsinsats i Helsingborgs stads förvaltningar och bolag.  Genom satsningen förberedde vi organisationen och bolagen på kommande styrdokument och dess implementering.