Framtagandeprocessen

I framtagandet av plan för lika möjligheter fanns en projektgrupp med representanter från olika förvaltningar. Tillsammans utvecklade vi tre huvudspår för arbetet:

1. Extern kommunikation och dialog
För att involvera och skapa engagemang hos olika aktörer i Helsingborg arrangerade vi ”Öppna möten” för alla som var intresserade av att dela med sig av sina åsikter kring lika möjligheter i Helsingborg. Det fanns också möjlighet att skicka in sina åsikter via den här hemsidan.

2. Referensgrupp
Under våren bildades en referensgrupp som följde, granskade och kvalitetssäkrade projektgruppens arbete och hjälpte till att prioritera åtgärder i planen. Referensgruppen bestod av två representanter från de kommunala råden och andra föreningar som bedriver rättighetsarbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och socioekonomi.

Referensgruppen bestod av representanter från kommunala integrationsrådet, kommunala rådet för funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet, kommunala ungdomsrådet/Planteringens ungdomsråd, gruppen för religionsdialog, Ung HBTQ/HBG och Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.

3. Intern dialog och förankring
Vi genomförde också en intern kommunikationsinsats i Helsingborgs stads förvaltningar och bolag. Genom satsningen förberedde vi organisationen och bolagen på kommande styrdokument och dess implementering.