Uppdraget

Plan för lika möjligheter ska arbetas fram med Livskvalitetsprogrammet och Helsingborg 2035 som utgångspunkter.
Helsingborgs stad har de senaste åren tagit flera viktiga beslut i syfte att motverka diskriminering, främja de mänskliga rättigheterna och öka den sociala hållbarheten. Exempel på detta är undertecknandet av den europeiska jämställdhetsdeklarationen (CEMR), medlemskap i nätverket för europeiska städer mot rasism och diskriminering (ECCAR), arrangerandet av en hbtq-hearing 2015 och beslut för att främja förverkligandet av FN:s konvention om barnets rättigheter. Istället för att utarbeta handlingsplaner utifrån respektive åtagande så ska de olika ambitionerna och åtagandena inrymmas i Plan för lika möjligheter.

Planen ska beskriva hur kommunen vill säkerställa lika möjligheter för alla helsingborgare och den ska ska ta ett helhetsgrepp kring de olika beslut och åtaganden som Helsingborg påtagit sig. En samlad plan kan visa på hur de olika diskrimineringsgrunderna samverkar och ibland förstärker varandra. Planen ska beskriva konkreta åtgärder, tydliggöra ansvar och tidsram för att stimulera kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar mot målet om en öppen och inkluderande stad fri från diskriminering.

Plan för lika möjligheter ska tas fram i bred dialog med stadens förvaltningar och bolag, föreningar, intresseorganisationer, näringsliv och invånare. Det är viktigt att personer som har kunskap och erfarenheter om de olika diskrimineringsgrunderna involveras i framtagandet av planen.