3. Värderingar i relation med andra

Vi ska beakta antidiskriminering och mänskliga rättigheter vid upphandling, avtal och ekonomiskt stöd.

.

För staden är det viktigt att de företag och föreningar som vi anlitar och samarbetar med företräder och aktivt tar ställning för alla människors lika värde. I stadens kriterier för tillstånd, föreningsstöd och i upphandlingsavtal för varor och tjänster ska främjandet av mänskliga rättigheter och antidiskriminering beaktas. Detta för att säkerställa att våra samarbetspartners ställer sig bakom intentionerna med plan för lika möjligheter.

.

Förslag på tillvägagångssätt

  • Inkludera vid tillståndsgivning, avtal och upphandling att leverantören ska arbeta förebyggande och aktivt mot diskriminering.

  • Inkludera krav i stadens föreningsstöd om kunskap kring antidiskriminering och ett aktivt arbete för att främja alla människors lika möjligheter.
  • Arrangera kunskapshöjande insatser om antidiskriminering och normkritik i samarbete med näringslivet och föreningslivet.
  • Analysera hur försörjningsstöd, föreningsstöd och kulturstöd fördelas idag och ta fram eventuella åtgärder för jämlik fördelning. Läs om Göteborgs stads beräkningsmodell och checklista. Hittar du här. FairPay arbetar med jämställd sponsring och för att alla ska få idrotta på lika villkor, oavsett kön. Läs om deras arbete här.