Uppföljning av plan för lika möjligheter 2017-2020

Några människor som gestikulerar och talar med varandra i en park

Helsingborg ska år 2035 vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade
staden. Arbetet för lika möjligheter är en viktig del i att skapa den smarta och hållbara
staden. Plan för lika möjligheter är Helsingborgs stadsövergripande verktyg i arbetet mot
diskriminering och för mänskliga rättigheter. Planen togs fram för att staden ville kraftsamla
i arbetet mot diskriminering och för lika möjligheter och har samtliga diskrimineringsgrunder
(kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, könsidentitet/könsuttryck) samt socioekonomi som utgångspunkt.

Planen antogs av kommunfullmäktige i januari 2017 och gällde fram till och med 2020. Under hösten 2020 gjordes en uppföljningsrapport som innehåller en samlad nulägesbild av arbetet med plan för lika möjligheter samt utvecklingsområden för det fortsatta arbetet för lika möjligheter. Rapporten är en samlad bedömning utifrån koncernens erfarenheter, underlag och insatser samt en intervjuer med civilsamhället. Läs mer om uppföljningen här uppfoljningsrapport-plm-4.

Avbryt

Lämna en kommentar