5. Stadens rum

Vi ska göra Helsingborg tillgängligt och inkluderande.

.

Alla människor har samma rätt till stadens rum, både det fysiska och det sociala rummet. Ändå finns det människor som på olika sätt har begränsat utrymme. Det kan bero på fysiska hinder, otrygghet, risk att bli utsatt för diskriminering och begränsande normer.

.

Förslag på tillvägagångssätt

 • Undanröja fysiska hinder som försvårar framkomlighet för exempelvis barn, äldre och personer med olika funktionsvariationer.
  Se Helsingborgs stads Handbok för en tillgänglig utemiljö. Hittar du här.
  Eller andra exempel ifrån Myndigheten för delaktighet. Hittar du här.
 • Informera om tillgängligheten i offentliga lokaler. Granska och åtgärda hinder, symboler samt miljöer som kan upplevas fysiskt och/eller socialt begränsande i kommunens lokaler och verksamheter. Använd gärna metodmaterialet ifrån Lås upp. Hittar du här.

 • Gör den offentliga miljön öppen och inkluderande. Som exempel kan nämnas offentlig konst som väcker eftertanke och ökad medvetenhet eller miljöer som utformas utifrån barnets perspektiv.
 • Uppmuntra och synliggör en kraftsamling av företag, föreningar och verksamheter som tar ställning och vill arbeta för ett öppet och inkluderande Helsingborg, fritt från diskriminering.
  Exempel på detta är Mångfaldsveckan, Pride och Tillgänglighetsmarschen.
 • Genomför trygghetsvandringar med olika målgrupper och ta fram åtgärder som kan öka tryggheten. Se information om trygghetsvandringar. Hittar du här.

Tips på var du kan läsa mer:

 • Nationella kunskapscentrum för kollektivtrafik har tagit fram verktyg för jämställd transportplanering. Hittar du här.