Plan för lika möjligheter

Plan för lika möjligheter beslutad i kommunfullmäktige. Du hittar den här.

Plan för lika möjligheter beskriver hur kommunen vill säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla helsingborgare. Helsingborg ska vara en stad fri från diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsvariation, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck.

Plan för lika möjligheter har Livskvalitetsprogrammet och visionen Helsingborg 2035 som utgångspunkter. Planen ska ta ett helhetsgrepp kring de olika beslut och åtaganden som Helsingborg påtagit sig i syfte att motverka diskriminering, främja de mänskliga rättigheterna och öka den sociala hållbarheten. Exempel på detta är CEMR, ECCAR, FN:s konvention om barnets rättigheter.

Planen beskriver fem områden med åtgärder som ska stimulera kommunens nämnder, bolag, förvaltningar och styrelser att jobba mot målet om en öppen och inkluderande stad fri från diskriminering.