Diskrimineringsgrunderna

Diskriminering innebär att en person blir behandlad sämre eller annorlunda än någon annan i en jämförbar situation och att det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Även trakasserier och andra kränkningar som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna är en form av diskriminering.

Det finns sju diskrimineringsgrunder som är skyddade i svensk lag.

  • kön
  • könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsvariation
  • sexuell läggning
  • ålder

Det är också förbjudet att straffas för att ha påtalat eller anmält diskriminering.

Syftet med diskrimineringslagen är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Diskrimineringslagen skyddar mot diskriminering på flera områden, till exempel på arbetet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Läs mer:
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne. Hittar du här.
Diskrimineringsombudsmannen. Hittar du här.