Barn och ungas hälsa i Helsingborg

I arbetet för lika möjligheter är det viktigt att presentera och analysera statistik utifrån kön och andra faktorer (till exempel ålder, funktionsnedsättning, stadsdel, inrikes/utrikesfödd). Detta är också en av åtgärderna (åtgärd 3) i plan för lika möjligheter. När vi gör det synliggör vi hur ojämlikheten ser ut och kan utforma mer träffsäkra insatser.

Folkhälsoenkät barn och unga genomförs av Region Skåne vart fjärde år och syftar till att ge en lägesbild över elevernas livsvillkor utifrån fyra teman: fysisk hälsa, psykisk hälsa, skolgång och fritid. De senaste resultaten samlades in 2021 och under 2022 anlitade vi Ramboll för att göra en analys av Helsingborgs resultat utifrån diskrimineringsgrunderna. Detta hjälper oss att få bättre kunskap om hur livsvillkoren ser ut för olika grupper av barn och unga.

Läs rapporten helsingborg-barn-och-ungas-livsvillkor-2022-06-23.

Avbryt

Lämna en kommentar