Plan för lika möjligheter 2022-2025

Helsingborgs kommunfullmäktige har beslutat om en plan för lika möjligheter 2022-2025. Det kommunövergripande styrdokumentet ska vägleda och driva på stadens arbete för att alla ska ha en god och jämlik livskvalitet oavsett socioekonomi, kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion, etnicitet eller könsidentitet och könsuttryck.

Planen utgår ifrån livskvalitetsprogrammet som är stadens styrdokument för hållbar utveckling.  Planen riktar sig först och främst till Helsingborgs stads nämnder, förvaltningar och bolag men vill också involvera och inspirera stadens näringsliv, föreningsliv och invånare att delta i arbetet.

Läs planen i sin helhet plan-for-lika-mojligheter_final220315.

Engelsk översättning plm_english_version

För mer information och frågor kontakta mia.norbergnguyen@helsingborg.se.

Avbryt

Lämna en kommentar