Ramdokument

Helsingborgs stad har de senaste åren tagit flera viktiga steg i syfte att motverka diskriminering och främja lika möjligheter. Det finns också flera nationella styrdokument som arbetet med plan för lika möjligheter förhåller sig till.

  • CEMR: Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Hittar du här.
  • ECCAR’s 10-punktsprogram. Hittar du här.
  • FN:s konvention om barnets rättigheter. Hittar du här.
  • En strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck . Hittar du här.
  • En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Hittar du här.

Det finns också lagar inom specifika verksamhetsområden som berör arbetet med lika möjligheter:

  • Skollagen
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade